ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING – HELDER MEDIATION

Algemene voorwaarden met betrekking tot het verrichten van werkzaamheden door Helder Mediation, geregistreerd in de Kamer van Koophandel te Eindhoven onder nummer 55886922 en BTW nr: NL 152021760B03 en kantoorhoudende in 5044 RL Tilburg, Amarantstraat 54.

Artikel 1. Algemene bepalingen

1.1. Toepasselijkheid: Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, tenzij voorafgaand aan de totstandkoming van een opdracht schriftelijk anders is overeengekomen.

Inzake alle diensten die Helder Mediation aanbiedt, zijn naast deze algemene voorwaarden, de door de verschillende organisaties waarbij Helder Mediation is aangesloten Gedragsregels, Gedragscodes en Reglementen, alsmede de daarbij behorende klachtenregelingen en de daarbij behorende toelichtingen van toepassing. 

1.2 Deze navolgende voorwaarden gelden, voor zover niet reeds is voorzien bij artikel 1.1, voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen gebruiker en een opdrachtgever waarop gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

1.3 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met gebruiker, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

1.4 Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden, nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van de algemene voorwaarden volledig van toepassing. Partijen zullen alsdan voor het nietige c.q. de vernietigde bepaling een regeling treffen die de bedoeling, die partijen met onderliggende overeenkomst dan wel met deze algemene voorwaarden beoogden, het dichtst nadert.

1.5 Eventuele algemene voorwaarden van de wederpartij zijn uitdrukkelijk niet van toepassing.

Artikel 2. Offerte

2.1. Een door Helder Mediation uitgebrachte offerte kan gedurende één maand na dagtekening door de wederpartij worden aanvaard tenzij in de offerte anders is aangegeven.

2.2. De opdrachtgever kan te allen tijde de overeenkomst opzeggen.

2.3. Indien de overeenkomst eindigt voordat de opdracht is volbracht, heeft Helder Mediation recht op een naar redelijkheid vast te stellen deel van het honorarium.

2.4. De schriftelijke bevestiging of factuur alsmede de mondelinge bevestiging van Helder Mediation wordt geacht de opdracht van opdrachtgever juist weer te geven en bindt partijen.

2.5. Wijzigingen in de overeenkomst kunnen slechts schriftelijk worden overeengekomen.

2.6. Bij de uitvoering van de werkzaamheden kan gebruik gemaakt worden van online en internetfaciliteiten.

Artikel 3. Opdracht

3.1. Helder Mediation verricht alle diensten uit hoofde van een met haar gesloten overeenkomst.

3.2. De opdracht zal in alle gevallen leiden tot het ontstaan van een inspanningsverbintenis.

3.3. Helder Mediation voert een opdracht uit ten behoeve van de opdrachtgever(s). Er kan sprake zijn van meerdere opdrachtgevers, bijvoorbeeld bij mediation. Indien er sprake is van meerdere opdrachtgevers dan is hun verhouding naar Helder Mediation volkomen gelijk (-waardig) ongeacht hun onderlinge verhouding. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de opdracht en de al dan niet in het kader daarvan verrichtte werkzaamheden.

Artikel 4. Hulppersonen

Helder Mediation behoudt zich het recht voor in het kader van de uitvoering van de opdracht derden in te schakelen, mits daarbij de nodige zorgvuldigheid in acht wordt genomen.

Artikel 5. Tussentijdse opschorting en beëindiging van de overeenkomst 

Helder Mediation is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden indien:

  • opdrachtgever de verplichting uit de overeenkomst niet of niet volledig nakom
  • na het sluiten van de overeenkomst Helder Mediation ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen.
  • er goede grond bestaat te vrezen dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.

Artikel 6 Geheimhouding

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 7. Aansprakelijkheid

7.1 Met uitsluiting van iedere verdergaande aansprakelijkheid en met inachtneming van de beperkingen zoals hieronder gesteld is Helder Mediation en ondergeschikten van haar en niet-ondergeschikten die in opdracht van Helder Mediation werkzaamheden verrichten, tegenover de wederpartij slechts aansprakelijk voor de schade die zij heeft geleden als rechtstreeks gevolg van opzet of bewuste roekeloosheid van Helder Mediation, de ondergeschikte of de niet ondergeschikte die in opdracht van Helder Mediation werkzaamheden verricht. 

7.2. Helder Mediation is niet aansprakelijk voor gevolgen van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Helder Mediation namelijk geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Helder Mediation evenwel niet in staat is haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst te voldoen. In geval van deze overmacht aan de zijde van Helder Mediation wordt de uitvoering van de opdracht opgeschort zolang de overmachtssituatie zich voordoet. 

In geval van blijvende overmacht is Helder Mediation gerechtigd de overeenkomst schriftelijk te ontbinden, zonder dat opdrachtgever recht heeft op enige schadevergoeding.

7.3. De aansprakelijkheid van Helder Mediation voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van een opdracht, is steeds beperkt tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval aanspraak geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de desbetreffende polis. 

Bij het inschakelen van derden zal het kantoor steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Het kantoor is echter voor eventuele tekortkomingen van derden niet aansprakelijk. Reikwijdte: Deze voorwaarden zijn niet alleen bedongen ten behoeve van Helder Mediation maar ook ten behoeve van de werknemers van Helder Mediation. 

Artikel 8. Tarieven en kosten van de opdracht

8.1. Bij het tot stand komen van de overeenkomst kunnen partijen een vast honorarium overeenkomen. Het honorarium wordt vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. Verrichte werkzaamheden zullen gespecificeerd in rekening worden gebracht. 

8.2 Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Helder Mediation, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief schriftelijk is overeengekomen.

8.3. Indien de cliënt van mening is dat het honorarium niet op een correcte wijze is vastgesteld, dient de cliënt binnen 7 dagen na ontvangst van de declaratie schriftelijk te reclameren. Na het verstrijken van de termijn van 7 dagen wordt ervan uitgegaan dat de cliënt geen bezwaren heeft tegen de declaratie en vervalt het recht op begroting door de rechtbank en/of een andere instantie. 

8.4. Helder Mediation is gerechtigd van de cliënt de betaling van een voorschot te verlangen. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met de eindafrekening van de opdracht. 

8.5. In de zaken die worden behandeld op basis van gefinancierde rechtshulp geldt het in dit artikel bepaalde slechts voor de kosten die op grond van de afgegeven toevoegingsbeslissing voor rekening van de cliënt komen. 

8.6 Niet inbegrepen zijn mogelijke reis- en verblijfskosten en kosten van derden, zoals een taxateur, notaris of belastingadviseur.

8.7 Alle prijzen zijn in euro’s (€) en exclusief BTW.

8.8. Bij niet betaling van de door of in opdracht van Helder Mediation voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden, is Helder Mediation gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten totdat de volledige betaling van de openstaande facturen heeft plaatsgevonden, met uitsluiting van iedere aansprakelijkheid van Helder Mediation voor schade die daardoor mocht ontstaan. 

8.9. Alleen betaling door overmaking op één van de ten name van Helder Mediation gestelde bank- en/of girorekening dan wel betaling in contanten tegen behoorlijk bewijs van voldoening leidt tot kwijting van de cliënt.

8.10. In de zaken die worden behandeld op basis van gefinancierde rechtshulp geldt het in dit artikel bepaalde slechts voor de kosten die op grond van de afgegeven toevoegingsbeslissing voor rekening van de cliënt komen. 

Artikel 9. Betalingsvoorwaarden

9.1 Helder Mediation dient haar (voorschot-)declaraties per twee weken in, tenzij anders is overeengekomen.

9.2 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na dagtekening. Dit betreft een fatale termijn.

9.3. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen en/of declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.

9.4. Bij het in gebreke blijven van tijdige betaling is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd gelijk aan 15% van het opeisbare bedrag met een minimum bedrag van € 100,00 alsmede de wettelijke rente.

Artikel 10. Geschillen en toepasselijk recht

Op de tussen Helder Mediation en de cliënten gesloten overeenkomsten en op eventuele ter uitvoering daarvan gesloten nadere overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Tenzij arbitrage of een bindend advies is overeengekomen, zullen geschillen uit deze overeenkomsten uitsluitend worden berecht door de Nederlandse rechter. Uitsluitend de rechtbank Breda is bevoegd kennis te nemen van een geschil tussen een werknemer van Helder Mediation en de cliënt. Alvorens een beroep op de rechter te doen, dienen de medewerker van Helder Mediation en de cliënt zich in te spannen om hun geschil in onderling overleg op te lossen. 

 

naar boven